Kültürel Faaliyetler ve Yaratıcı Endüstriler İçin

Destek Sağlayıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültürel Faaliyet Desteği

Desteğin Amacı

Kültürel değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı projeleri desteklemek

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yerel, ulusal ve uluslararası nitelikteki şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, gösteri, kongre,  sempozyum, seminer, panel, güzel sanatlar, fuar ve benzeri etkinliklere ilişkin projelere yardım

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Kimler Başvurabilir

 • Yerel yönetimler 
 • Asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Desteğin Amacı

Toplum kültürüne katkıda bulunan müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin, ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserlerinin devamını sağlamak, teşvik etmektir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır. Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Destek Türü

Vergi istisnası

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Alt ve üst limit bulunmamaktadır. Söz konusu istisna elde edilen kazançlara uygulanmaktadır. (TBMM’de kabul edilen ancak Resmî Gazete’de henüz yayımlanmayan 2019 tarihli Kanunla, istisna kapsamındaki kazançları, Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2019 yılı için 500.000 TL) aşan mükelleflerin serbest meslek kazanç istisnasından yararlanamayacakları yönünde düzenleme yapılmıştır.

Kimler Başvurabilir

Gerçek kişiler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Desteğin Amacı

İmalat sanayi ve yaratıcı endüstriler arasındaki bağlantının güçlendirilmesi, bu sektörlerde yaratılan katma değerin ve rekabetçiliğin artırılması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

 • IT&Yazılım 
 • Oyun 
 • Tasarım (endüstriyel tasarım, moda tasarım, ürün tasarım, grafik tasarım) 
 • Mimari 
 • TV& Film, Video ve Sinema

Destek Türü

Proje kapsamında teknik yardım / danışmanlık ve tedarik desteği

Yasal Dayanak

T.C. Hükümeti ve Avrupa Komisyonu arasında 22 Ocak 2016 tarihinde imzalanan ve 14 Mart 2016 tarih ve 2016/8593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Finansman Anlaşması

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

2-5 milyon Avro

Kimler Başvurabilir

 • Üniversiteler 
 • TGB Yönetici Şirketleri 
 • Teknoloji Transfer Ofisleri 
 • Araştırma Merkezleri (Kamu) 
 • Tasarım Merkezleri (Kamu) 
 • Kalkınma Ajansları 
 • Belediyeler 
 • İş Dünyasını Temsil Eden Çatı Organizasyonlar 
 • Sektörel Dernekler ve Vakıflar

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Ticaret Bakanlığı

Desteğin Amacı

Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların desteklenmesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Döviz kazandırıcı hizmet ticaretinde, telif yoğun kültür endüstrilerden film, bilişim ve yayıncılık ile sağlık turizmi, eğitim, yönetim danışmanlığı, lojistik, gayrimenkul, konaklama, perakende, gastronomi ve ulaştırma sektörlerinde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının uluslararası pazarlara açılmasına ve bu pazarlarda rekabet gücü kazanarak kalıcı olmasına yönelik harcamaları desteklenmektedir.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

%20-%75 arasında değişmekle birlikte her bir destek türüne ve mevzuatına özel üst limitler bulunmaktadır. 

Kimler Başvurabilir

Destek kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren yararlanıcı ve işbirliği kuruluşları başvurabilmektedir.

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – İşletme Geliştirme Destek Programı

Desteğin Amacı

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını temin etmek.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yurt İçi Fuar Desteği: İşletmelerin, KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: İşletmelerin, KOSGEB Birimleri, TOBB veya TESK tarafından düzenlenen programlara katılımına destek verilir. Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programında, ikili iş görüşmelerinin ve Milli Katılım Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir. Ancak, bu faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı aşağıda belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir: 
a) Meslek kuruluşları ile toplantı 
b) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler.
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği : Bu destek, işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı çalışacak eleman için verilir. Başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir. Destek kapsamında; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi istihdam edilmesi durumunda destek oranına %20 ilave edilir. 
Eğitim Desteği: Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarındaki eğitimlere destek verilir. Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardan alınan eğitimlere destek verilir.
Enerji Verimliliği Desteği: İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik artırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir. 
Tasarım Desteği: İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. 
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: İşletmelerin; Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine, Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.
Belgelendirme Desteği: İşletmelerin; Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine, Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir. 
Test ve Analiz Desteği: İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir

Destek Türü

Geri ödemesiz destek  Destek Oranı %60 (KDV hariç sağlanır)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Yurt İçi Fuar Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir. Yurt Dışı İş Gezisi Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 30.000 TL’dir. Nitelikli Eleman İstihdam Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.  Eğitim Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.  Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişim Desteği: Program süresince desteğinin üst limiti 80.000 TL’dir. Tasarım Desteği: Program süresince desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir.  Sınai Mülkiyet Hakları Desteği: Program süresince desteğinin üst limiti 50.000 TL’dir. TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir. Belgelendirme Desteği: TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde %80 oranında desteklenir.
 • TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 oranında desteklenir.
 • İşletmelerin yurtdışından alacakları CE Uygunluk İşareti Belgesi için TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, sadece TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 oranında desteklenir.
 • Destek programı süresince yurtdışından alınacak CE Uygunluk İşareti Belgesi için destek üst limiti 150.000 TL olup, diğer belgeler için desteğin üst limiti 50.000 TL’dir.
Bağımsız Değerlendirme Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.  Test ve Analiz Desteği: Program süresince desteğin üst limiti 100.000 TL’dir.

Kimler Başvurabilir

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şirketi statüsündeki KOBİ’ler başvurabilir

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

UNESCO –Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu

Desteğin Amacı

Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültürleri, kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü, ifade özgürlüğünü desteklemek ve sanatsal yaratıcılığın her formunu, uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliğini teşvik etmektir

Desteğin Konusu ve Kapsamı

 • Kültürel mallar, hizmetler ve faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli kültürel ifadelerin yaratılması, üretilmesi, dağıtılması ve bunlara erişim konusunda doğrudan etkisi olan politika ve stratejilerin tanıtılması ve/veya detaylandırılması;
 • Gelişmekte olan ülkelerde geçerli yerel ve bölgesel kültür endüstrilerini ve pazarlarını desteklemek için gerekli görülen kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarının insani ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Destek üst limiti 100.000$’dır.  Proje en az 12 en çok 24 ay sürmelidir.

Kimler Başvurabilir

Sözleşmeye taraf olan devletlerin kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve ülkede temscililiği olan uluslararası sivil toplum örgütleri

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.