Araştırmacılar İçin

Destek Sağlayıcı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Desteğin Amacı

 • Sosyal ve beşerî bilimler alanında özgün bilgi üretimi için ortamlar hazırlamak, bu çerçevede bütünleşik bilgi sistemi kurmak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek. 
 • Milletimizin sosyal ve kültürel gelişmesine katkı sağlayacak alanlarda bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek. 
 • Millî kültürümüzün ve diğer kültürlerin klasikleşmiş bilim ve düşünce eserlerinin günümüz Türkçesine çevrilmesini, basılmasını ve yayımlanmasını sağlamak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Yüksek Kurum bünyesindeki kurumların görev alanına giren konularda, sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde Türk dili, tarihi, kültürü ile bütün yönleriyle Atatürk ve eseri üzerinde bilimsel nitelikte olan her türlü araştırma projeleri, belgesel, yayın, çeviri vb. projeler.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Kimler Başvurabilir

 • Bilimsel araştırma yapma yeterliliğine sahip, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların yürütücülüğünde, 
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 
 • Devlet ve vakıf üniversiteleri, 
 • Sivil toplum kuruluşları, 
 • Dernekler, vakıflar ve tüzel kişiler, 
 • Doktora, tıpta veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış kişileri

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Desteğin Amacı

Türk dili, tarihi, kültürü ve bütün yönleriyle Atatürk ve eserleri üzerinde sosyal ve beşerî bilimler bütünlüğü içinde bilimsel araştırmalar yapmak ve yaptırmak amacıyla bu konularda düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri ulusal ve uluslararası etkinlikler desteklenmektedir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

664 sayılı KHK ile verilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde Yüksek Kurum bünyesindeki kurumlar tarafından süresi 1 (bir) mali yılı aşmayan ve miktarı doğrudan temin sınırını geçmeyen iş ve hizmetler için (sempozyum, kongre, panel vb.) destek verilmektedir.

Destek Türü

 • Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (Katılımcıların ulaşım giderleri) 
 • Bilimsel Etkinliğe Katılım Desteği (Sadece ulaşım giderleri) 
 • Kazı / Yüzey Araştırmaları Desteği (Türk Tarih Kurumu tarafından) Kurumlarımız söz konusu etkinliklere ayni destek sağlamaktadır.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Desteğin alt limiti bulunmamaktadır. Üst limit ise doğrudan temin sınırıdır.

Kimler Başvurabilir

 • Kamu kurum ve kuruluşları 
 • Üniversiteler 
 • Sivil toplum kuruluşları 
 • Gerçek veya tüzel kişiler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Desteğin Amacı

Ülkemizin kalkınmasında ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılmasında araştırma ve geliştirmeye yönelik harcamaların gayri safi milli hasıla içindeki payının artırılması amacıyla, araştırma ve geliştirme harcaması yapan özel sektör kurumlarının bu alandaki çabalarının desteklenmesi amacıyla getirilmiştir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarı bu kapsamdaki projelerin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge ve yenilik projesi olarak değerlendirilmesi şartıyla, kazancın tespitinde indirim konusu yapılır. Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Kanuna göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması hâlinde ise doğrudan gider yazılır.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Alt limit bulunmamaktır. Üst limit ise, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının %100’üdür.

Kimler Başvurabilir

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Desteğin Amacı

Araştırma altyapılarının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere; Araştırma altyapılarının bu Kanunun uygulanması kapsamında Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. (Bu madde kapsamında sağlanan indirim ve istisnaların uygulama süresini ayrı ayrı ya da birlikte 10 yıla kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Alt limit bulunmamaktadır. Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez.

Kimler Başvurabilir

Kurumlar vergisi mükellefleri

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Desteğin Amacı

Yenilikçi çalışmalar ile uyumlu iyi uygulamaların teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması. Doktora tezlerinin niteliğinin artırılması. Danışman ve öğrencinin ortak başarısının önemine dikkat çekilerek birlikte üretim kültürünün geliştirilmesi.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

 • YÖK Üstün Başarı Ödülleri; Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kategoride verilmektedir. 
 • Bireysel ödüller başlığı altında, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal ve Beşeri Bilimler olmak üzere üç farklı alanda Yılın Doktora Tezi Ödülü verilmekte olup; doktora sahibi ile danışmanı birlikte aday olabilmekte ve birlikte ödüllendirilmektedir. 
 • Kurumsal Ödüller başlığında ise Topluma Hizmet Ödülü, Uluslararası İşbirliği Ödülü, Üniversite- Sanayi İşbirliği Ödülü ve Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü olmak üzere dört ayrı kategoride ödüller verilmektedir.

Destek Türü

Prestij Ödülü

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Alt limit bulunmamaktadır. Özel sektör ve/veya sivil toplum kuruluşu ortak finansmanı ile kurulan araştırma altyapılarına ortak olan kurumlar vergisi mükellefleri, bu Kanun kapsamında yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamalarına katkı sağladıkları tutarlar için bu harcamaların yapıldığı dönemde 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlandırılır. Bu kapsamda yararlanılabilecek Ar-Ge indirimi tutarı araştırma altyapısına konulan ortaklık payı tutarını geçemez.

Kimler Başvurabilir

 • Kurumsal Kategoride: Üniversiteler 
 • Bireysel Kategoride: Doktora tezini tamamlamış kişiler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.