Koruma Plan ve Projeleri İçin

Destek Sağlayıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Restorasyon Yardımı

Desteğin Amacı

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesinin ve korunmasının sağlanması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

a) UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listelerinde bulunan alanlardaki taşınmazlara,
b) Sokak veya doku bütünlüğü oluşturan taşınmazlara,
c) Yapısal durumu itibarıyla onarımı aciliyet arz eden taşınmazlara,
ç) Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel değer taşıyan taşınmazlara,
d) Proje ve uygulamaları yılı içinde tamamlanacak taşınmazlara yönelik belgelenme, korunma ve onarım için hazırlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca onaylanacak rölöve çizimi ve restorasyon projeleri için proje yardımı, onaylı projeler doğrultusunda yapılacak müdahaleler için uygulama yardımıdır 

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Proje Yardımı: Bakanlıkça uygun görülen Tek Yapı Ölçeğinde Proje Hazırlama Yaklaşık Maliyet Hazırlama Yöntemi ile hazırlanan rölöve ve restorasyon projesi bedelinin komisyonca belirlenecek oranı dâhilinde ve her halükârda 75.000 TL’yi geçmemek üzere;
Uygulama Yardımı: Bakanlık ve/veya diğer kurumlarca kullanılan birim fiyat analizlerine göre hazırlanan yaklaşık maliyetlerin, toplu başvurularda %80’ine, münferit başvurularda ise %70’ine kadar ve her halükarda 300.000,00 TL’yi geçmemek üzere verilir.
Nakdi uygulama yardımlarında, yardım yapılmasına karar verilen özel hukuka tabi gerçek veya tüzel kişinin Komisyon tarafından belirlenecek oranda katkı yapması şartı aranır.
Parasal limitler her yıl Bakanlıkça Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan bir önceki yılın genel Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak yayımlanacak bir tebliğ ile güncellenir. 2021 yılı için belirlenen üst limitler proje yardımı için 171.751 TL, uygulama yardımı için 687.007 TL’dir.

Kimler Başvurabilir

Tescilli taşınmaz kültür varlığı maliki olan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler

Destek Sağlayıcı

Valilikler – Emlak Vergileri Katkı Payı

Desteğin Amacı

Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla; il sınırları içerisinde Bakanlıkça, il özel idarelerince ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca, belediye sınırları içerisinde belediyelerce hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işleri

Destek Türü

Finansal yardım (hibe niteliğinde)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

  • Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan planlama, proje, uygulama ve kamulaştırma işlerinin (KDV dahil) maliyetinin katkı payı hesabında toplanan tutar yeterli olmak şartıyla %95’ini aşmamak kaydıyla mevcut taşınmaz kültür varlığı sayısı, mevcut durumu, ilin kültürel değerlerine katkısı dikkate alınarak Valilik tarafından hakkaniyet ölçüsünde kullandırılır.
  • İl özel idarelerince ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınca gerçekleştirilen projeler için kullanılan tutar, başvuru dönemi itibariyle katkı payı hesabında toplanan tutarın %30’unu geçemez.
  • Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bulunan illerde toplanan katkı payı tutarlarının %20’lik kısmı yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığınca Bakanlığın öncelik vereceği projelerde kullanılır.

Kimler Başvurabilir

Belediyeler, il özel idareleri

Destek Sağlayıcı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı – Restorasyon Kredisi 

Desteğin Amacı

Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının belgelenmesinin ve korunmasının sağlanması

Desteğin Konusu ve Kapsamı

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10’u taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemleri için başvurularda kullanılmaktadır.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

  • TOKİ tarafından kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla %70’i oranındadır. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti, finansman imkanları dikkate alınarak İdarece belirlenir.
  • Kullandırılan kredinin faizi yıllık %4, vadesi ise 10 yıl olup geri ödemeler aylık sabit taksitler halinde tahsil edilir.

Kimler Başvurabilir

Tescilli taşınmaz kültür varlığı maliki olan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişiler

Desteğin Amacı

Arkeolojik alanların, tarihi yapıların ve anıtların, müze koleksiyonlarının ve yerel diller ve el sanatları gibi geleneksel kültürel ifadelerin korunması amacıyla katkı sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Anastylosis, koruma, sağlamlaştırma, belgeleme, envanterleme, önleyici koruma, restorasyon çalışmaları 

Destek Türü

Geri ödemesiz finansal destek

Yasal Dayanak

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Destek miktarı 10.000$ ile 500.000$ arasında değişmektedir.

Kimler Başvurabilir

Saygın ve hesap verebilir, projeyi yürütecek gerekli kapasiteye sahip olduğunu gösterebilen kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Destek Sağlayıcı

UNESCO – Dünya Miras Fonu Uluslararası Yardım

Desteğin Amacı

Olağanüstü Evrensel Değere Sahip Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının bir parçasını oluşturan varlıkların korunmasına yardımcı olmak.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Acil yardım: Varlığın korunması için acil durum önlemleri almak, varlığa ilişkin bir acil durum planı hazırlamak
Koruma ve yönetim çalışmalarına yardım: Uzman ve personelin eğitimi, bilimsel araştırma, ulusal politika ve mevzuatların gözden geçirilmesi, uzman, teknisyen ve vasıflı işgücü istihdamı, teçhizat temini, koruma ve yönetim çalışmaları için düşük faizli veya faizsiz kredilerin kullanılması, kapasite geliştirme, deneyim paylaşımı, teknik işbirliği ve bilinç arıtrıcı faaliyetler yürütülmesi, eğitici ve bilgilendirici materyallerin hazırlanması 
Hazırlayıcı çalışmalara yardım: Geçici Liste hazırlamak veya güncellemek, Geçici Listelerin uyumlaştırılması için toplantılar düzenlemek, Dünya Miras Listesi adaylık dosyalarını hazırlamak, Koruma ve yönetim çalışmalarına yardım talep başvurularını hazırlamak

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Acil yardım: 75.000$ Koruma ve yönetim çalışmalarına yardım: 30.000$ Hazırlayıcı çalışmalara yardım: 30.000$

Kimler Başvurabilir

Sözleşme’ye taraf olan devletlerdeki dünya miras alanlarında ürütülecek projeler için kamu kurumları, sivil toplum örgütleri

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.