Kültür Yatırımcıları, Girişimcileri ve Sponsorlar İçin

Destek Sağlayıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Kültür Yatırımlarına ve Girişimlerine Teşvik

Desteğin Amacı

Bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını, kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini, aynı zamanda ülke ekonomisine katkı yaratan birer unsur olarak değerlendirilmesini, öte yandan, kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini, sanatsal ve kültürel değerlerin üretilmesi ile toplumun bu değerlere ulaşım olanaklarının yaratılması ve geliştirilmesini hedefleyen Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen bu destek ile kültür merkezlerinin yapımı ve işletilmesine yönelik yerli veya yabancı kültür yatırımı ve kültür girişimlerinin teşvik edilmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi amaçlanmaktadır. 

Desteğin Konusu ve Kapsamı

a) Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi. 
b) Kütüphane, arşiv, müze, sanat galerisi, sanat atölyesi, film platosu, sanatsal tasarım ünitesi, sanat stüdyosu ile sinema, tiyatro, opera, bale, konser ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerin ya da ürünlerin yapıldığı, üretildiği veya sergilendiği mekânlar ile kültürel ve sanatsal alanlara yönelik özel araştırma, eğitim veya uygulama merkezlerinin yapımı, onarımı veya işletilmesi. 
c) 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının, bu Kanunun amacı doğrultusunda kullanılması. 
d) Kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, belgelendirilmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, eğitimi, öğretimi ve tanıtılması faaliyetleri.

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Gelir vergisi stopajı indirimi: Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i oranında uygulanır. 
Sigorta primi işveren payı indirimi: Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla %25’i oranında uygulanır. 
Enerji desteği: Beş yıl süreyle %20 oranında uygulanır. 
Su bedeli indirimi uygulaması: Yörede uygulanan en düşük tarife uygulanır.

Kimler Başvurabilir

5225 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklere Kültür Girişimi ve Kültür Yatırımı Belgesine sahip yatırımcılar, bu Kanun’un amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere kurulan yerli veya yabancı tüzel kişiler (şirket, vakıf, kooperatif) yararlanabilirler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

Kültür ve Turizm Bakanlığı – Sponsorluk Desteği

Desteğin Amacı

Ülkemizde yer alan tarihî ve kültürel değerlerin sponsorluk faaliyetleri sonucu oluşacak maddi destekler ile korunarak toplum ve kamu yararına sunulması.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri ile il özel idareleri ve belediyeler, köyler ve kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen
 1. Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine,
 2. Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,
 3. Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,
 4. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri yapılması ve nakil işlerine,
 5. Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,
 6. Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,
 7. Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,
 8. 2863 sayılı Kanun kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,
 9. Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki üretim ve etkinlikler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile film yapımına,
 10. Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon çalışmalarına ilişkin harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımlar

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Harcama, bağış ve yardımların % 100’ü (Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir) kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından (Kurumlar Vergisi Kanunu), gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden (Gelir Vergisi Kanunu) indirilmektedir.

Kimler Başvurabilir

Kültürel faaliyetleri destekleyen gerçek veya tüzel kişiler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – Araştırma, Geliştirme, İnovasyon ve Endütriyel Uygulama Desteği

Desteğin Amacı

Ar-Ge ve İnovasyon Programının amacı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

KOSGEB’in geliştirilmesinden sorumlu olduğu sektörler 

Destek Türü

 • Nakdi Geri Ödemesiz/Ödemeli Destek 
 • İşlik Desteği 
 • Kira Desteği
 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 
 • Personel Gideri Desteği 
 • Proje Geliştirme Desteği  
 • Başlangıç Sermayesi Desteği

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Destek oranı %75 (KDV hariç sağlanır) 
Başlangıç sermayesi %100
İşlik Desteği: Talep edilmesi ve TEKMER’de yer olması halinde, proje kapsamında işlik desteği verilebilir. İşlik kullanım bedeli alınmaz. 
Kira Desteği: Teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250 TL olmak üzere toplam 30.000 TL’dir. Teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000 TL olmak üzere toplam 24.000 TL’dir 
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği: Üst limiti; geri ödemesiz 150.000 TL, geri ödemeli 300.000 TL olmak üzere toplam 450.000 TL’dir. 
Personel Gideri Desteği: İşletmeye, personel giderleri için net ücret üzerinden aylık: 

 • Üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve ön lisans mezunlarına 1.500 TL, 
 • Lisans mezunlarına 2.000 TL, 
 • ,Yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL 
 • Doktora mezunlarına 3.500 TL olmak üzere, toplam üst limiti 150.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır. 

Proje Geliştirme Desteği: İşletmelere projeleri kapsamında; proje danışmanlık, eğitim, sınai ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtiçi ve yurtdışı kongre/konferans/ fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limiti 100.000 TL olmak üzere geri ödemesiz destek sağlanır. 
Başlangıç Sermayesi Desteği: Geri ödemesiz olan desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

Kimler Başvurabilir

Gerçek kişi statüsündeki KOBİ veya sermaye şirketi statüsündeki KOBİ ve Girişimciler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – Geleneksel Girişimci Desteği

Desteğin Amacı

Girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Girişimciler için kuruluş desteği, performans desteği

Destek Türü

Geri Ödemesiz destek
Destek Oranı %75 (KDV hariç sağlanır)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için geri ödemesiz destek olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için geri ödemesiz destek olarak 10.000 TL destek sağlanır.  Performans Desteği: İşletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari performans rakamlarına ulaşmaları durumunda geri ödemesiz destek olarak 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL’ye kadar ilave edilir.  Sertifika Desteği: Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir

Kimler Başvurabilir

Geleneksel girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu şirketler

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – İŞGEM/TEKMER Programı

Desteğin Amacı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi

Desteğin Konusu ve Kapsamı

 • Mobilya ve donanım desteği 
 • Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli 
 • Personel gideri desteği 
 • Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği

Destek Türü

Geri Ödemesiz destek
Destek Oranı %75 (KDV hariç sağlanır)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Mobilya ve donanım desteği: 300.000 TL, 
Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım: 500.000 TL geri ödemesiz ve 1.000.000 TL geri ödemeli 
Personel gideri desteği: 1.000.000 TL geri ödemesiz destek 
Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri desteği: 1.000.000 TL geri ödemesiz destek sağlanır.

Kimler Başvurabilir

İŞGEM için; İl özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ile kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler. 
TEKMER için; üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Birliğe bağlı odalar ve borsalar, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Meclise bağlı ihracatçı birlikleri, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler, bireysel katılım yatırımcıları ile firmalar.

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – İleri Girişimci Desteği

Desteğin Amacı

Ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Girişimciler için kuruluş desteği, performans desteği

Destek Türü

Geri Ödemesiz destek
Destek Oranı %75 (KDV hariç sağlanır)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Kuruluş desteği: Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için geri ödemesiz destek olarak 5.000 TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için geri ödemesiz destek olarak 10.000 TL destek sağlanır. 
Performans Desteği: İşletmelerin çalıştırdıkları personel için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari performans rakamlarına ulaşmaları durumunda geri ödemesiz destek olarak 40.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Asgari prim gün sayısına ulaşan işletme için girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 10.000 TL’ye kadar ilave edilir. 
Makine, teçhizat ve yazılım desteği: Düşük Orta-Düşük Teknoloji Düzeyi; 100.000 TL, Orta Yüksek Teknoloji Düzeyi; 200.000 TL, Yüksek Teknoloji Düzeyi; 300.000 TL, 
Mentörlük, Danışmanlık ve İşletme Koçluğu Desteği: 10.000 TL
Sertifika Desteği: Sertifika desteği kapsamında desteklenen işletmenin faaliyet konusu ile uyumlu mesleki ve teknik sertifikalar için geri ödemesiz olarak 5.000 TL’ye kadar destek sağlanır. Sertifika başına azami destek tutarı 1.000 TL’dir. Sertifika desteği kapsamında destek oranı uygulanmaz.

Kimler Başvurabilir

İleri Girişimcilik Eğitimini Tamamlamış girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosu’nda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Destek Sağlayıcı

KOSGEB – Yurt Dışı Pazar Desteği

Desteğin Amacı

 • KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
 • KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmak, 
 • KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, 
 • İhracata başlayan KOBİ sayısını artırmak, 
 • E-ticarete başlayan KOBİ sayısını artırmaktır.

Desteğin Konusu ve Kapsamı

Ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara açılmaları ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesidir. Destek Programı; Proje bazlı bir nitelik taşımakta olup, işletmelerin başvurularını proje mantığı çerçevesinde ve en az 3 farklı gider grubunu içerecek biçimde kurgulamaları esastır. Proje Süresi: En az 6 ay, en fazla 24 aydır.

Destek Türü

Nakdi Geri Ödemesiz / Ödemeli Destek  Proje Destek Oranı (*):  % 70 geri ödemesiz % 30 geri ödemeli (* Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.)

Destek Alt ve Üst Limit/Oranı

Destek Üst Limiti: 300.000 TL. dir. 

Kimler Başvurabilir

 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olanlar 
 • KOSGEB – KBS’de kayıtlı ve aktif durumda bulunan işletmeler başvurabilirler.

Kaynak: K.T.B. (2020), Kültür Endüstrileri Destek ve Teşvik Rehberi, Ankara.

Sorumluluk Reddi

Bu yayın Avrupa Birliği'nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kentimiz İzmir Derneği ve proje eş faydalanıcısı kuruluşların sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

© 2024 Kentimiz İzmir Derneği Tüm Hakları Saklıdır.